Recensie 'Under the Bridge': sterker en onthutsender kan een serie niet zijn (2024)

De gruwelijke moord op Reena Virk herbekeken als een analyse van de drang om ergens bij te horen.

Regie: Kevin Phillips, Quinn Shephard, Catherine Hardwicke, e.a. | Cast: Riley Keough (Rebecca Godfrey), Lily Gladstone (Cam Bentland), Vritika Gupta (Reena Virk), Chloe Guidry (Josephine Bell), Izzy G (Kelly Ellard), Javon Walton (Warren Glowatski), e.a. | Afleveringen: 8 | Speelduur: 35-60 minuten | Jaar: 2024


Zevenentwintig jaar geleden beleefde Canada een moment van ontnuchtering door de moord op Reena Virk. Deze veertienjarige werd niet het slachtoffer van een psychopaat of een verkrachter, maar van losgeslagen pubers. Haar eigen leeftijdgenoten dus. Rebecca Godfrey schreef er in 2005 een boek over en nu is er de serie. De makers baseerden zich zo veel mogelijk op de feiten, maar hebben het verhaal toch sterk gefictionaliseerd. Maar goed ook, want op deze manier bevat Under the Bridge een heel boeiende gelaagdheid. Mis deze kandidaat voor de beste serie van 2024 absoluut niet.

Wie niet weet dat Under the Bridge is gebaseerd op feiten, zal waarschijnlijk denken dat de serie een nieuw seizoen is van True Detective. Ook hier heb je twee speurders met jeugdtrauma's – de ene een schrijfster, de andere een politieagente – die samen een mysterieuze moordzaak proberen op te lossen. Het truecrimeverhaal is dus in een genremal gegoten, maar de verhaalstructuur wijkt toch stevig af van het detectivegenre. Zo laat een onverwachte flashback zien hoe de ouders van Reena bij elkaar zijn gekomen.

De hoofdstructuur schakelt heen en weer tussen het heden met schrijfster Godfrey en agente Cam Bentland als protagonisten en het verleden met Reena als hoofdpersonage. Interessant is dat de in 2022 overleden Godfrey, die als producent betrokken was, zichzelf liet fictionaliseren. Haar boezemvriendin in de serie, Cam Bentland, heeft zelfs nooit bestaan. Dit personage werd gecreëerd om Godfrey meer drama te geven en nauwer te betrekken bij het politieonderzoek.

De moord zelf, het leven van Reena en de hoofddaders komen wel rechtstreeks uit de realiteit. In Canada kent iedereen het verhaal van dit gruwelijk incident over uit de hand gelopen pesterijen door jongeren – in dit geval vooral meisjes – met een acuut gebrek aan ouderlijk toezicht. Maar deze serie van Quinn Shephard biedt veel meer dan een verslag van een misdaad en een detectiveverhaal. En toch zat de thematiek die Shephard en haar scenaristen blootleggen en uitvergroten, al verscholen in het echte verhaal.

De ouders van Reena waren Indiase immigranten die erin slaagden om de Canadian Dream te verwezenlijken. Zij begrijpen dan ook niet dat hun dochter slecht in haar vel zit. Reena voelt niets voor de geloofsovertuigingen van haarouders en wil ergens bij horen. Op veertienjarige leeftijd is het voor zo'n meisje enorm belangrijk om echte vriendinnen te hebben. Maar de meisjes uit haar klas en buurt die indruk op haar maken zijn verwaarloosd of letterlijk verbannen omdat ze gewelddadig gedrag vertoonden. Reena wil dus wanhopig iets en zoekt het binnen een extreem toxische omgeving.

De gevolgen zijn niet te overzien wanneer de ene droomvriendin een sad*stisch genoegen schept in pesten en een andere een onversneden psychopaat blijkt. Shephard spiegelt Reena's vurige drang om ergens bij te horen naar de andere personages. Zo wordt de vader van Reena aanvankelijk niet geaccepteerd door de familie van zijn vrouw omdat hij geen Jehova's Getuige is. Godfrey, die zelf kampt met een rebels verleden, wil dan weer aansluiten bij de pubers. Shephard kneedt haar tot een Truman Capote die een In Cold Blood wil schrijven terwijl ze zich aangetrokken voelt door haar eigen Perry Smith.

In de serie spelen ook ras en gender een belangrijke rol. Reena en haar zwarte 'vriendin' Dusty worden door de twee bazen van hun clubje beschouwd als tweederangsmensen die de ene keer lid mogen zijn en dan weer niet – afhankelijk van het humeur van die leidsters. Agente Cam vraagt zich de hele tijd af of ze nu door haar adoptie blank is of Indiaans. En wie queer is, wordt bekeken als iemand die niet tot de groep behoort.

Under the Bridge is zo'n serie waarin alles perfect samenkomt. Riley Keough, Lily Gladstone en alle andere acteurs zijn perfect gecast, het script bevat een enorme gelaagdheid en er zijn momenten van gitzwarte humor. In een van de 'grappigste' scènes ontvangen de ouders van Reena haar 'vriendinnen'. Maar wanneer haar vader denkt dat hij in zijn eigen huis over alles en nog wat zijn mening mag ventileren, krijgt hij ontzettend de deksel op zijn neus. Begin maar te bingewatchen, want Under the Bridge is mogelijk de rijkste en beste serie die je dit jaar zult zien.

Under the Bridge is te zien bij Disney+.

Beeld: ABC Signature, Best Day Ever Productions

Interesse om voor ons te komen schrijven? Wij zijn op zoek naar freelance redacteuren.

Recensie 'Under the Bridge': sterker en onthutsender kan een serie niet zijn (2024)

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Edmund Hettinger DC

Last Updated:

Views: 5845

Rating: 4.8 / 5 (78 voted)

Reviews: 85% of readers found this page helpful

Author information

Name: Edmund Hettinger DC

Birthday: 1994-08-17

Address: 2033 Gerhold Pine, Port Jocelyn, VA 12101-5654

Phone: +8524399971620

Job: Central Manufacturing Supervisor

Hobby: Jogging, Metalworking, Tai chi, Shopping, Puzzles, Rock climbing, Crocheting

Introduction: My name is Edmund Hettinger DC, I am a adventurous, colorful, gifted, determined, precious, open, colorful person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.